ផ្ទះខ្មែរភូមិខ្មែរជំនាន់មុនគឺមានទេសភល្អខ្យល់ល្អ Home, Cambodia has a good house for living picture Views ភូមិកោះទន្លេខ្មែរក៏ល្អគួជាទីចាប់ចិត្តដែ Cambodia Island Village at Country side Views នបញ្ចុកស្រុកស្រែពិតជាមានរស់ជាតិណាស់ Cambodia people are eating Khmer foods in Cambodia

Home khmer Lakoen ខ្មែររាំវង់ ដំណឹងថ្មីៗ ចំរាងតន្រីខ្មែរ មង្គុលការ មុខម្ហូបខ្មែរ ម្ហូបខ្មែរ ការេះ្វើដំណើកំសាន្ដ ទស្សនាវដ្ដី Khmer Food

ចំរាងតន្រីខ្មែរ

 

 

 

 

ចំរាងទី០១
ចំរាងទី០២
ចំរាងទី០៣
ចំរាងទី០៤
ចំរាងទី០៥

 

 

 
 
 
 

ចម្រៀងសិុសាមុដជុំនាន់មុនពិរោះៗពិតជាចញស្ដាប់ (បទស្នេហ៏ចាស់ៗ)

Khmer Old Song Music The Best Song  in 1968 to 1975 for old People

 
 

 
 

Cambodian always like the old Music ,old Song and Karaoke Club Daily !! ..

 
 
 

 
     
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Home ] ចំរាងទី០១ ] ចំរាងទី០២ ] ចំរាងទី០៣ ] ចំរាងទី០៤ ] ចំរាងទី០៥ ]

 

 

 
 

Veasna TV English Language Daily News

Khmer Language News ជាភាសារខ្មែរនឹងខ្មែររូបភាព

 

This Website is talking about Khmer Cambodian News ,Khmer Music Song and Cambodia Karaoke Music Videos . Cambodian Khmer farm all beautiful Views  over Village in the Country site .Cambodia News is talking about daily accident and every day living all over Cambodia Country .

Send mail to contact@veasnatv.com with questions or comments about this web site.
Copyright 2014 veasnatv
Last modified: 03/03/18