ផ្ទះខ្មែរភូមិខ្មែរជំនាន់មុនគឺមានទេសភល្អខ្យល់ល្អ Home, Cambodia has a good house for living picture Views ភូមិកោះទន្លេខ្មែរក៏ល្អគួជាទីចាប់ចិត្តដែ Cambodia Island Village at Country side Views នបញ្ចុកស្រុកស្រែពិតជាមានរស់ជាតិណាស់ Cambodia people are eating Khmer foods in Cambodia

Home Cambodia Views khmer Lakoen ខ្មែររាំវង់ ដំណឹងថ្មីៗ ចំរាងតន្រីខ្មែរ មង្គុលការ មុខម្ហូបខ្មែរ ម្ហូបខ្មែរ ការេះ្វើដំណើកំសាន្ដ ទស្សនាវដ្ដី Khmer Food

Home

 

 

 

A

If you want to about Cambodia .You can come to Visit Cambodian Khmer People at Cambodia Village in every Cambodia Province in Country .

 

veasnatv.com

Veasna TV show a bout Cambodia country site at Cambodia Village Farm . It is a Rice Farm and really nice Views .Cambodia People are always working in the morning at 6:00 AM until 5:00 Pm at night time . We are happy to see Khmer People .

 

 

A

ទំពណ៍.១

 

 

 
 
 
 
 

ការទទួលដោយរីរាយដែលចូលមកមើលកេហះទំពណ័វាស្នា.យើងខ្ញុំនឹងផ្សាយឬផ្ដិតរូប

ភាពល្។ស្រោះប្លែកៗនឹងថ្មីៗជូនអ្នកដែលចូលមើល.ដើម្បីអោយមានអារម្មណ៏ជ្រះថ្លា.

ក្នុងការរស់នៅឬក្នុងការធ្វើការបំពេញភារកិច្ចគ្រប់យ៉ាង..រីករាយសប្បាយៗក្នុងជីវិត្ត!!aaaaaaaa

Note : To all who is that come to visit veasnatv.com .Daily every morning when we get up we are all way to do body workout before Sun ride . The reason makes for men hand some and women become a beautiful lady, Therefore People are living a long live . You don't forget workout daily and you come to visit ,veasnatv.com . Thanks you and Welcome that all of you come and joining us !!

ការធ្វើហាត់ប្រាណប្រចាំថ្ងៃធ្វើអោយសុខភាពល្អធ្វើអោយឈាមដើស្រួល

អាយុះវែងនឹងមិនចេះឈឺការរស់នៅត្រូវតែធ្វើហាត់ប្រានជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងមួយ១០

ទៅ១៥នាទី

On Dec 27, 2011

Eager to master the arm balance? Equinox's Briohny Smyth shows there's no limit to what the artfully honed yoga body can do.
Another Briohny Smyth yoga video for Equinox:

     

Cooking Foods Good Foods Fresh Foods ,Traveling Traveler Good place for Visit in Cambodia All Province and Phnomm Penh Cambodia City .

Veasna TV

Watch the best TV in the world.

We are watching all Videos Music Song and Karaoke Cambodia Cambodian Khmer movies ,Khmer Cambodian are dancing groups .We can see all Khmer Cambodian in the Country and out site country around the World . Khmeroversea Khmer Cam Krom Kampuchkrom and Thai Surin Burerum are playing a good music .

News

Find out the news and more.

Cambodia Khmer daily News is not stop and all most 24 our Khmeroversea News Khmer Cambodia Phnom Penh News .Cambodian village farm are all Viewing and all over Countyi site .

Star

Come to see your favorite stars, models, actors and actresses.

Cambodian Cambodia Khmer Stars are dancing and Singing not stop .

Electronic mail

General Information: contact@veasnatv.com
Customer Support: support@veasnatv.com
Webmaster: askveasnatv@veasnatv.com

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

[ Home ] ទំពណ៍.១ ]

 

 

 
 

Veasna TV English Language Daily News

Khmer Language News ជាភាសារខ្មែរនឹងខ្មែររូបភាព

 

This Website is talking about Khmer Cambodian News ,Khmer Music Song and Cambodia Karaoke Music Videos . Cambodian Khmer farm all beautiful Views  over Village in the Country site .Cambodia News is talking about daily accident and every day living all over Cambodia Country .We have Khmer farm Village all every thing evergreen . A lot of Khmer Song Music in this Website and Sin Sisamouth . Beside that we have Cambodian foods fruit for eat .

Send mail to contact@veasnatv.com with questions or comments about this web site.
Copyright 2014 veasnatv
Last modified: 03/01/19