ផ្ទះខ្មែរភូមិខ្មែរជំនាន់មុនគឺមានទេសភល្អខ្យល់ល្អ Home, Cambodia has a good house for living picture Views ភូមិកោះទន្លេខ្មែរក៏ល្អគួជាទីចាប់ចិត្តដែ Cambodia Island Village at Country side Views 2021/08/20 នបញ្ចុកស្រុកស្រែពិតជាមានរស់ជាតិណាស់ Cambodia people are eating Khmer foods in Cambodia

Home Veasna Video Cambodia Views khmer Lakoen ខ្មែររាំវង់ ដំណឹងថ្មីៗ ចំរាងតន្រីខ្មែរ មង្គុលការ មុខម្ហូបខ្មែរ ម្ហូបខ្មែរ ការេះ្វើដំណើកំសាន្ដ ទស្សនាវដ្ដី Khmer Food

មង្គុលការ

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Cambodian Wedding On June 03, 2016 In Cambodia Country side

 
 

 
 

Cambodian Weddings

A typical Cambodian wedding is comprised of different ceremonies, lots of music, a dinner banquet, gifts, and, of course, people! Guests are encouraged  also become involved in each ceremony, since an emcee or host guides everyone along with commentary and instructions (and usually some comedy and teasing too). Music and songs performed on traditional instruments and gongs signal the arrival of the couple to each part of the wedding. There are usually silver or gold trays, along with candles, flowers, fresh fruit, and other decorations that are placed on the floor or a table in front of the bride and groom. The family and wedding guests usually sit on the floor around the couple, finding whatever space they can (since usually these ceremonies are held at the bride's family residence and space is limited .
 
 

Khmer Marry On June 03 ,2016 At Khmer Country side .

 
 

 
 

Khmer Wedding in Cambodia

 Khmer weddings are marvelously complex 3-day festivals of rituals and rites with the bride and groom going through more outfits than a runway model. Unless the couple has saved for many years or have wealthy parents, it can front-end load married life with serious debt ,But as in other cultures, Khmer society has its own way of making these elaborate weddings possible. Khmer wedding places abound where the bride and groom can rent the costumes and most couples do this. The Khmer bride and the groom have one costume each custom made for themselves to keep as part of their wedding souvenirs. The rest are all rented unless of course you are part of the Cambodian elite ,But why all these rites? These rites accompanying a Cambodian Khmer wedding have their origins in ancient Khmer tradition and are binding not only to the two individuals but their families and communities as well so there are serious expenses matching major commitment. The negotiations are conducted between families with grandmas prominently featured in the process. Unless the two families agree, the wedding cannot really take place.The first Khmer wedding we attended in Cambodia was of this couple in the picture. It was held in the bride's house in the outskirts of the city. The village folks in their fine Khmer costumes were there giving toasts to the bride and groom. It was a big surprise to see the bride and groom changing costumes several times as they went through the many rituals of the wedding.
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Home ]

 

 

 
 

Veasna TV English Language Daily News

Khmer Language News ជាភាសារខ្មែរនឹងខ្មែររូបភាព

 

This Website is talking about Khmer Cambodian News ,Khmer Music Song and Cambodia Karaoke Music Videos . Cambodian Khmer farm all beautiful Views  over Village in the Country site .Cambodia News is talking about daily accident and every day living all over Cambodia Country .We have Khmer farm Village all every thing evergreen . A lot of Khmer Song Music in this Website and Sin Sisamouth . Beside that we have Cambodian foods fruit for eat .

Send mail to contact@veasnatv.com with questions or comments about this web site.
Copyright 2014 veasnatv
Last modified: 09/14/21